RODO

Liczba odwiedzających: 2869

KLAUZULA INFORMACYJNA DOMU DZIECKA W RÓWNEM „JAŚ”

 

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) informujemy, iż:

na podstawie art. 13 RODO od dnia 25 maja 2018 r. przysługują Pani/Panu określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Dom Dziecka w Równem „Jaś”.

 

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dom Dziecka w Równem „Jaś” z siedzibą w Równem 78, 05-282 Strachówka, reprezentowany przez Dyrektora Domu Dziecka w Równem „Jaś” (nr tel.: +48 508 322 962, adres e-mail: dom-dziecka-rowne@o2.pl).
  2. W Domu Dziecka w Równem „Jaś” wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, zgodnie z art. 37 RODO, z którym można skontaktować się pod adresem e-mail: list@domdziecka.org.pl
  3. Dom Dziecka w Równem „Jaś” może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu prowadzenia dokumentacji wynikających z przepisów prawa (ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej (Dz.U.2018 r. poz. 998), Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej (Dz.U. 2011 r. nr. 149 poz. 887), Karty Praw Dziecka oraz Zezwolenia Wojewody Mazowieckiego z dnia 29.12.2011 r. Decyzja Nr 70/2011 - m.in. - realizacji zadań statutowych domu, - realizacji zadań w zakresie wspierania rodziny i systemie pieczy zastępczej - umożliwienia interesariuszom realizacji obowiązków wymaganych przepisami powszechnie obowiązującego prawa, - obsługi: procesów rekrutacji oraz zatrudnienia pracowników, organizacji staży, praktyk oraz wolontariatu, umów cywilno-prawnych, - realizacji umów z kontrahentami oraz współpracującymi instytucjami, - prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych, - prowadzenia księgowości oraz sprawozdawczości, - archiwizacja w/w dokumentów oraz danych.
  4. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt 3, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być tylko podmioty uprawnione do odbioru Pani/Pana danych, w tym państwa trzecie, w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
  5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 3, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji.
  6. W związku z przetwarzaniem przez Dom Dziecka w Równem, Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do: - dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO z zastrzeżeniem, że udostępniane dane osobowe nie mogą ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie chronionych, do których zachowania zobowiązany jest Dyrektor Domu Dziecka w Równem; - sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO; - ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO;

7. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Dom Dziecka w Równem Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.